Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Definities 

1.1 In deze algemene voorwaarden verstaan we onder bepaalde definities het volgende;

  1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die opdracht verstrekt aan Opdrachtnemer voor het verrichten van werkzaamheden en/of het leveren van diensten.
  2. Opdrachtnemer: Opdrachtnemer Car Wrapperz, zoals ingeschreven in het handelsregister onder nummer 18069587 en alle aan haar verbonden vennootschappen, door wie deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
  3. Overeenkomst(en): de tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst, waarbij Opdrachtnemer op verzoek en ten behoeve van Opdrachtgever werkzaamheden verricht en/of diensten en/ of producten levert.
  4. Partijen: Opdrachtgever en Opdrachtnemer tezamen;

 

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die de Opdrachtnemer en Opdrachtgever aangaan. Indien er derde worden ingeschakeld om de Overeenkomst te bewerkstellen zullen ook deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

 

1.3 De toepasselijkheid van eventueel door Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

1.4 Indien anders is overeengekomen dan deze algemene voorwaarden moet dit schriftelijk zijn overeengekomen, dit zal echter geldig zijn bij desbetreffende Overeenkomst en niet bij de volgende. Daarnaast wordt ervan uit gegaan nadat de Opdrachtgever bij de eerste Overeenkomst akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden dit ook geldt bij de eerstvolgende Overeenkomst tenzij anders wordt uitgedrukt.

 

Artikel 2: Totstandkoming Overeenkomst

2.1 Aan de prijsopgaves en aanbiedingen van Car Wrapperz zit een geldigheidstermijn van 30 dagen indien anders is overeengekomen. Hierna zal er een nieuwe offerte worden uitgebracht indien dit wordt gewenst.

 

2.2 Indien er sprake is van een vergissing of verschrijving moet de Opdrachtgever begrijpen dat Car Wrapperz hiervoor niet aansprakelijk kan worden gehouden.

 

2.3 Indien er een Overeenkomst komt tussen beide Partijen dient dit altijd schriftelijk of elektronisch geregistreerd te worden. Indien Car Wrapperz niet beschikt over de registratie van een Overeenkomst kan de Opdrachtgever aantonen vanuit zijn/haar administratie dat er wel degelijk een Overeenkomst is tussen beide Partijen.

 

Artikel 3: Prijzen 

3.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (21% BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Alle prijzen op de website, offertes, folders en andere documentatie van de opdrachtnemer zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.2 Alle voor opdrachtnemer uit de Overeenkomst voorvloeiende kosten komen voor rekening van Opdrachtgever, mits deze aan Opdrachtnemer te wijten zijn.

 

3.3 Opdrachtnemer zal voor alle door Opdrachtgever verschuldigde bedragen facturen sturen aan Opdrachtgever. Facturen worden per e-mail verstuurd tenzij Opdrachtgever verzoekt om facturen per post te ontvangen. Bij facturen per post is Opdrachtnemer gerechtigd administratiekosten in rekening te brengen.

 

 

Artikel 4: Betaling

4.1 Opdrachtnemer zal voor alle door Opdrachtgever verschuldigde bedragen facturen sturen aan Opdrachtgever. Facturen worden per e-mail verstuurd tenzij Opdrachtgever verzoekt om facturen per post te ontvangen. Bij facturen per post is Opdrachtnemer gerechtigd administratiekosten in rekening te brengen.

 

4.2 De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt opgelegd, Opdrachtgever overlijdt en voorts, inden deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

 

4.3 Car Wrapperz staat volkomen in het recht wanneer zij een aanbetaling eisen. Dit kan maximaal 50% zijn van de totale prijs van de Overeenkomst.

 

4.4 Indien er extra kosten gemaakt worden doordat de Opdrachtgever de Overeenkomst niet is nagekomen zullen uiteindelijk bij de Opdrachtgever terecht komen. Car Wrapperz is hier op geen enkele manier voor aansprakelijk.

 

Artikel 5: Termijn

5.1 De betalingstermijn van een factuur is veertien dagen na de datum van ontvangst van de factuur, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Termijnbetaling is alleen mogelijk voor Opdrachtgevers die een uittreksel KVK kunnen overhandigen, zonder dat, is enkel vooruitbetaling mogelijk, tenzij anders aangegeven op de factuur of anders schriftelijk is overeengekomen.

 

5.2 Indien Opdrachtgever niet tijdig betaalt, is hij vanaf de dag na het verstrijken van de betalingstermijn van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist.

 

5.3 Car Wrapperz zal bij particuliere Opdrachtgevers na het niet nakomen van de betalingstermijn eenmalig een schriftelijke aanmaning met het verschuldigde bedrag sturen die binnen veertien dagen voldaan moet worden. Hier zitten op dat moment nog geen extra kosten aan verbonden.

 

 

 

 

 

Artikel 6: Aflevering

6.1 Voertuigen dienen afgeleverd te worden bij de werkplaats van Car Wrapperz. Hier zal uiteindelijk alle werkzaamheden worden verricht die zijn geregistreerd in de Overeenkomst.

 

6.2 Voertuigen dienen afgeleverd te worden op de afgesproken datum, wanneer dit niet gebeurt zal er een nieuwe afspraak gemaakt moeten worden hierdoor kan het zijn dat het een stuk langer duurt voordat het voertuig van de opdrachtgever wordt aangepakt.

 

6.3 Voertuigen dienen schoon opgeleverd te worden. Dit betekent dat ze vuil en vlieg vrij moeten zijn indien niet het geval is worden hier extra kosten voor in rekening gebracht dit zal op basis van nacalculatie gebeuren.

 

6.5 Het voertuig mag niet gecoat zijn en ook niet behandeld zijn met wax, hierdoor kan de folie niet goed hechten op het voertuig. Indien het voertuig toch gecoat of met wax is behandeld is Car Wrapperz hier op geen enkele manier voor aansprakelijk indien

 

 

6.5 Opdrachtgever is verplicht om de afleverdatum na te leven die vroegtijdig wordt door gecommuniceerd. Indien het voertuig op een vroeger moment klaar is dan op voorhand is geschat wordt er van de Opdrachtgever verwacht dat deze meewerkt en het voertuig vroegtijdig komt ophalen.

 

 

Artikel 7: Garantie

7.1 Car Wrapperz is aansprakelijk indien er schade is aan de folie die toegebracht is op desbetreffende voertuig. Car Wrapperz zal hiervoor een gepaste oplossing bedenken in samenspraak met de Opdrachtgever.

 

7.2 Op de voertuigen zelf zit geen garantie. Dit geldt ook voor nieuwe voertuigen, nieuwe onderdelen die op het voertuig zitten en nieuwe materialen die zijn toegebracht. Op deze zaken zit geen garantie. Dit zal echter indien het nieuw is alleen onder de garantie vallen van de fabrikant.

 

7.3 In de meeste gevallen is er geen sprake van garantie binnen Car Wrapperz tenzij anders is overeengekomen dan is er wel sprake van garantie. Dit zal echter alleen op desbetreffende Overeenkomst zijn en niet voor een mogelijke volgende Overeenkomst. Dit zal dan opnieuw besproken moeten worden.

 

7.4 Indien de lak onder de folie is beschadigd is Car Wrapperz hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk voor indien het niet met het blote oog te zien is, ditzelfde geldt voor zaken die gespoten dienen te worden.

 

 

 

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud

8.1 Tekortkomingen die Car Wrapperz het eigendomsrecht geven zijn:

 

  • Betaling niet nagekomen zoals afgesproken in de Overeenkomst tussen beide Partijen.
  • Extra werkzaamheden die gedaan moesten worden niet voldaan waar volgens de algemene voorwaarden extra kosten voor in rekening gebracht kunnen worden.
  • Andere zaken die niet nagekomen zijn vanuit de Opdrachtgever.

 

8.2 Car Wrapperz houdt volledig het eigendomsrecht over de afgeleverde diensten indien erdoor te Opdrachtgever tekort wordt geschoten bij de betalingsregel die is beschreven in de overeenkomst.

 

8.3 Indien er zaken worden teruggenomen door Car Wrapperz zal de opdrachtgever hier alsnog de betaling moeten nakomen zoals afgesproken in de Overeenkomst. Dit betekent dat de betaling ten alle tijden voldaan moet worden.

 

 

Artikel 9: Overmacht 

9.1 Car Wrapperz is niet verplicht om de Overeenkomst na te komen indien er sprake is van overmacht waaraan Car Wrapperz zelf niks kan doen waardoor er niet de mogelijkheid is om aan de Overeenkomst te voldoen.

 

9.2 Elke tekortkoming waaraan Car Wrapperz niks aan kan doen is wat wordt verstaan onder overmacht. Dit kan op geen enkele manier toegerekend worden aan Car Wrapperz omdat dit niet komt door tekortkomingen van Car Wrapperz.

 

9.3 Binnen de periode waarin er sprake is van overmacht heeft Car Wrapperz de mogelijkheid om Overeenkomsten op te schorten en later uit te voeren. Het is niet mogelijk vanuit de Opdrachtgever om in deze periode de Overeenkomst te ontbinden.

 

Artikel 10: Aansprakelijkheid

10.1 Car Wrapperz is op geen enkele manier aansprakelijk voor schade die op elk moment wordt geconstateerd, dit is alleen wel het geval indien er met opzet of met bewuste handelingen schade aangericht is aan het voertuig.

 

10.2 Car Wrapperz is niet aansprakelijk voor diefstallen in uw voertuig tijdens dat uw voertuig in onze werkplaats staat. Uw eigendommen dient u dan ook uit het voertuig te halen, hierdoor is Car Wrapperz op geen enkele manier aansprakelijk indien uw eigendommen worden gestolen uit uw voertuig.

 

 

 

 

Artikel 11: Toepasselijk recht, bevoegde rechter

12.1 Het Nederlands recht is uitsluitend van toepassing op deze Algemene voorwaarden.

 

12.2 Daarnaast is een bevoegde rechter in Nederland bevoegd om informatie te nemen van geschillen die zijn ontstaan tussen opdrachtgever en opdrachtnemer